Visie

Om te kunnen ontwikkelen tot een volwassene die zich goed staande kan houden in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen de ruimte en mogelijkheden krijgen om de wereld te ontdekken. Een veilige omgeving en goede begeleiding/ondersteuning zijn daarbij essentieel.

In de Wet kinderopvang zijn vier pedagogische opvoedingsdoelen vastgelegd. Deze opvoedingsdoelen hebben betrekking op de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. Ze vormen het uitgangspunt voor het pedagogisch handelen van gastouderopvang Up!Kids.

  1. Fysieke en emotionele veiligheid
  2. Normen en waarden
  3. Persoonlijke competenties
  4. Sociale competenties

In het eigen Pedagogisch werkplan van gastouderopvang Up!kids kunt u lezen hoe deze doelen worden nagestreefd.